Banders

La missió del Cos de Banders, com a estructura de protecció i de conservació del medi natural al servei de la comunitat, consisteix fonamentalment a garantir la conservació i la protecció del patrimoni natural i vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de caça i de pesca i de totes les altres normes que es refereixin a l'equilibri ecològic i al patrimoni natural.

El Cos de Banders també realitza treballs de caràcter tècnic relacionats amb el patrimoni natural, la conservació i el seguiment de la fauna en col·laboració amb les àrees de l'Administració general que en tenen les competències compartides.

 

Back to top